Răducu, Roberta. " Book review of Demența digitală. Cum ne tulburã mintea noile tehnologii [Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen]." Romanian Journal of Communication and Public Relations [Online], 22.3 (2020): 127-129. Web. 8 May. 2021